SZCZĘŚLIWY NUMEREK

 

1. Szczęśliwy numerek – to numer ucznia z dziennika lekcyjnego.

2. Opiekę nad losowaniem sprawuje prezydent lub premier Parlamentu Uczniowskiego.

3. Szczęśliwy numerek losowany jest od poniedziałku do piątku począwszy od dnia15 września 2016r i trwa do końca obecnego roku szkolnego.

4. Losowanie szczęśliwego numerka odbywa się na portierni o godz.7.50.

5. Komisja podaje wylosowany numerek na tablicy Parlamentu Uczniowskiego.

6. W skład komisji losującej wchodzą: prezydent lub premier Parlamentu Uczniowskiego  i jeden uczeń wybrany przez komisję.

7. Szczęśliwy numerek upoważnia do:

-Nie pytania podczas zajęć lekcyjnych

-Zwalniania z pisania niezapowiedzianej kartkówki

-Usprawiedliwia brak zadania domowego

8. Szczęśliwy numerek nie zwalnia:

-Z aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych

-Z wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu

-Ćwiczenia na zajęciach wychowania fizycznego

 

Skip to content