Część III – UCZNIOWIE NIEOBJĘCI KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

 

Wychowawca klasy, jeżeli stwierdzi potrzebę udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje adnotacji w dokumentacji wychowawczej klasy i informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.

W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub specjalistę, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, niezwłocznie udziela on uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i jednocześnie informuje o tym wychowawcę klasy.

W odniesieniu do uczniów, w przypadku których szkoła otrzymuje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej pedagog/ psycholog szkolny informuje o tym fakcie wychowawcę klasy.

Wychowawca współpracuje z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną i informuje ich o planowanych wobec ucznia działaniach.

Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia, proponuje formy udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wskazuje wymiar godzin, w którym poszczególne formy mogą być realizowane. Odbywa się to we współpracy z  rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w pkt 2 części I.
Nauczyciele i specjaliści opracowują dla uczniów wyłącznie indywidualny lub grupowy program pomocy na poszczególnych zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej i wpisują go do dzienników zajęć.

Wychowawca klasy proponuje, a dyrektor akceptuje określone formy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalając wymiar godzin dla danego ucznia.

Dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy jest przechowywana w teczce wychowawcy (z zachowaniem bezpieczeństwa dokumentacji).

Skip to content