Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-28 (najstarszy wpis na stronie)
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są edytowalne
 • nie wszystkie treści przedstawione są z zachowaniem właściwego kontrastu
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają minimalny kontrast
 • nie wszystkie teksty są wygodne do czytania
 • nie wszystkie funkcje i elementy nawigacji można obsłużyć z poziomu klawiatury
 • nie wszystkie elementy strony są kontrolowane z wykorzystaniem klawiatury

Zapewnienie pełnej dostępności strony oznacza bardzo wysokie koszty, finansowane ze środków publicznych tj. budżetu szkoły

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • drogą mailową na adres sp19@sp19.org
 • telefonicznie: 32 25 02 752

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, a jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej – w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe w sposób wskazany przez wnioskodawcę, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji lub nie dotrzyma ww. terminów, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w podmiotowej sprawie do dyrektora szkoły pocztą tradycyjna lub elektroniczną na adres

Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
40 – 111 Katowice, ul. Krzyżowa 12
e-mail: sp19@sp19.org
telefon: 32 25 02 752

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Opis dostępności wejścia do budynku i przemieszczania się po terenie należącym do szkoły

Istnieją cztery wejścia do szkoły:
– wejście główne dla uczniów, pracowników oraz klientów szkoły – od strony ul. Krzyżowej
– wejście tylne dla uczniów – od strony posesji, po wejściu przez boczną bramkę po lewej stronie budynku
– wejście od strony sali gimnastycznej – dostępne wyłącznie dla uczniów wychodzących na zajęcia sportowe na dwór
– wejście tylne – od strony siłowni i placu zabaw, po wejściu przez boczną bramkę po prawej stronie budynku – służy wyłącznie jako droga ewakuacyjna

Wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzą do nich jedynie schody, bez żadnych udogodnień.
Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów
Budynek szkoły jest 3 kondygnacyjny. Na poziomie 0 znajdują się wejścia do budynku, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, szatnie, sale lekcyjne klas 1 – 3, świetlice, biblioteka, jadalnia, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki. Ten poziom jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Na pozostałe kondygnacje na których znajdują się pozostałe sale lekcyjne oraz gabinet pedagoga i psychologa prowadzą wyłącznie schody nie dostosowane dla dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynek szkoły nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wjazd przed wejście główne zabezpieczony jest szlabanem. Istnie możliwość wjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej osobami uprawnionymi) mogą komunikować się ze szkołą przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:
e-mail: sp19@sp19.org           telefon: 32 25 02 752

Osoby uprawnione, chcąc załatwić sprawy w szkole z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła dołoży wszelkich starań dla zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazania na inną formę jego realizacji.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Strona internetowa wyposażona jest narzędzia wspomagające dostępność strony: zmianę wielkości tekstu, zmianę kontrastu, odcieni, tła, szarości, podkreślanie linków.

Przy wejściu głównych do szkoły znajduję się zawsze dyżurujący pracownik szkoły, który służy pomocą i informacją. W razie potrzeby zmieniona zostanie organizacja szkoły i zapewniony dostęp alternatywny.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI  (wydruk w formie dostępnej)
pobierz (plik PDF)

Skip to content