Przedmiot działania i kompetencje

 

logo_glowne

 

 

 • Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut

 • Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,

  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

  • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
   w odrębnych przepisach

  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

    

 • Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice

 • Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.

 • Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły

 • Rada Pedagogiczna

 • Rada Rodziców

 • Parlament Uczniowski

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły:

 rozdział VI § 31, 33, 34, 35.

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 18.09.2013

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len

Skip to content