Niebieska Karta

 

1)   W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieska Karta”

a)    na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach obowiązuje „Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie”.

b) na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2)   Powołanie Zespołu nastąpiło na podstawie:

– Zarządzenia Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice.

 – Zarządzenia Nr 540/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 października 2011 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice.

3)  Trybu powołania zespołu określa Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

4)    Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

5)Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  mieści się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a w Katowicach                                                                                                                       

Kontakt telefoniczny:

                                                  32 251 15 99

                                                  32 257 14 82 w godzinach: 800 – 16 00

6) Do zadań zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególności przez:

  • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku.
  • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
  • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

7)Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani są do realizacji procedury „ Niebieskie Karty”.

INFORMACJA O MIEJSCACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY  OSOBOM I RODZINOM Z PROBLEMAMI PRZEMOCYKliknij-tutaj

Więcej informacji na temat udzielania pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałaniu przemocy znajduje się pod tym linkiem.

Skip to content