Rekrutacja do klas pierwszych

 

SZANOWNI RODZICE

Nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Katowice na rok szkolny 2024 / 2025 prowadzony jest w systemie elektronicznym.

Rekrutacja będzie prowadzona  poprzez stronę
https://katowice.e-nabor.pl

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nabór do szkoły trwa:

 • od 11 marca 2024 (godz. 8.00) do 22 marca 2024 (godz. 13.00) – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 • od 22 kwietnia 2024 (godz. 8.00) do 7 maja 2024 (godz. 13.00) – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz rekrutacja uzupełniająca dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Prezentujemy ulotkę informacyjną Urzędu Miasta Katowice dotyczącą rekrutacji
do katowickich przedszkoli i szkół.


Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są dzieci,
które w roku 2024 kończą 7 lat, czyli urodzone w roku 2017.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2024 kończy 6 lat, pod warunkiem, że:
– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
albo
– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami. Podstępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców. Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza rejonu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 3707/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.

treść zarządzenia – kliknij tutaj


Dla uporządkowania podajemy terminarz naboru

Dla rodziców,
którzy chcą dla swojego dziecka wybrać szkołę obwodową:

➡ Od 11 marca 2024 r. (od godz. 8.00) do 22 marca 2024  r. (do godz. 13.00)

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia podpisanego przez obojga rodziców wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

➡ Od 11 marca  2024 (od godz. 8.00) r. do 25 marca 2024 (do godz. 15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

➡16 kwietnia 2024  r., o do godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej.

Dla rodziców,
którzy chcą dla swojego dziecka wybrać szkołę inną niż obwodowa
lub
rodziców dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia
w systemie naborowym w pierwszym terminie
(rekrutacja uzupełniająca)
:

➡ Od  22 kwietnia 2024 (od godz. 8.00) do 7 maja 2024 (do godz. 13.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) w systemie elektronicznym oraz złożenie w sekretariacie szkoły wniosku podpisanego przez obojga rodziców wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

➡ Od 22 kwietnia 2024 (od godz. 8.00) do 13 maja 2024 (do godz. 15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

➡ 21 maja 2023 r., o godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

➡ od 21 maja 2024 r. (od godz. 13.00) do 24 maja 2024 r. (do godz. 13.00)

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły lub poprzez system elektroniczny)

➡ 10 czerwca 2023 r., o godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe przy ulicach:

ZAPRASZAMY

 1. Agnieszki
 2. Brzoskwiniowa
 3. Bożogrobców
 4. Bukowa
 5. Dębowa od 79 do końca nieparzyste i od 80 do końca parzyste
 6. Feliksa Nowowiejskiego cała z wyjątkiem numerów od 4 f do 4 j
 7. Gruszowa
 8. Jabłoniowa
 9. Józefowska od 12 do 40b parzyste i od 11 do 81 nieparzyste
 10. ks. Piotra Ściegiennego od 41 do końca nieparzyste i od 74 do końca parzyste
 11. Krzyżowa
 12. Morelowa
 13. prof. Jana Mikusińskiego cała z wyjątkiem nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 14. Słoneczna od 36 do końca parzyste wszystkie i od skrzyżowania z ul. Józefowską nieparzyste do końca wszystkie
 15. Szczecińska
 16. Tomasza Kotlarza

(Uchwała NR LXXIV/1546/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2024 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice i określenia granic ich obwodów)

Skip to content