Rekrutacja do klas pierwszych

 

Szanowni Rodzice

Poniżej publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 w roku szkolnym 2021 / 2022.

lista przyjętych i nieprzyjętych – do pobrania plik PDF


Szanowni Rodzice

Poniżej publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy 1 w roku szkolnym 2021 / 2022.

Równocześnie przypominamy, że w terminie od 31 maja 2021r. do 11 czerwca 2021r. rodzice kandydata potwierdzają wolę zapisu dziecka w formie pisemnego oświadczenia.


Szanowni Rodzice

Poniżej publikujemy listy (do pobrania w postaci plików pdf):


SZANOWNI RODZICE

Nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Katowice na rok szkolny 2021 / 2022 prowadzony jest w systemie elektronicznym.

Rekrutacja będzie prowadzona  poprzez stronę
https://katowice.elemeto.pl

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nabór do szkoły trwa:

 • od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 • od 10 maja r. 2021 do 19 maja 2021 r. – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021 / 2022 przyjmowane są dzieci,
które w roku 2021 kończą 7 lat, czyli urodzone w roku 2014.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2021 kończy 6 lat, pod warunkiem, że:
– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020 / 2021
albo
– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami. Podstępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców. Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza rejonu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 z dnia 226 stycznia 2021 r.
(treść zarządzenia – kliknij tutaj)


Dla uporządkowania podajemy terminarz naboru

Dla rodziców,
którzy chcą dla swojego dziecka wybrać szkołę obwodową:

➡ Od 22 marca 2021 r.  do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego przez obojga rodziców zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. zgłoszenia papierowego wraz z załącznikami poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: sp19@sp19.org

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

➡ Od 5 kwietnia  2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do obwodowej szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

➡ 16 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

➡ 19 kwietnia 2021 r. , godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dla rodziców,
którzy chcą dla swojego dziecka wybrać szkołę inną niż obwodowa
lub
rodziców dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia
w systemie naborowym w pierwszym terminie
:

➡ Od 10 maja 2021 r. do 19 maja 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego przez obojga rodziców wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru LUB zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego przez obojga rodziców zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. zgłoszenia / wniosku papierowego wraz z oświadczeniami poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: sp19@sp19.org

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

➡ Od 22 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie  szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

➡ 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

➡ od 31 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

➡ 28 czerwca 2021 r., godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 


Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe przy ulicach:

ZAPRASZAMY

 1. Agnieszki
 2. Brzoskwiniowa
 3. Bożogrobców
 4. Bukowa
 5. Dębowa od 79 do końca nieparzyste i od 80 do końca parzyste
 6. Feliksa Nowowiejskiego cała z wyjątkiem numerów od 4 f do 4 j
 7. Gruszowa
 8. Jabłoniowa
 9. Józefowska od 2 do 40b parzyste i od 1 do 81 nieparzyste
 10. ks. Piotra Ściegiennego od 41 do końca nieparzyste i od 74 do końca parzyste
 11. Krzyżowa
 12. Morelowa
 13. prof. Jana Mikusińskiego cała z wyjątkiem nr 5, 7, 9, 11, 13, 15
 14. Słoneczna od 45 do końca wszystkie
 15. Szczecińska
 16. Tomasza Kotlarza

 

Skip to content