Rekrutacja do klas pierwszych

 

Szanowni Rodzice

Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Dziękujemy, że chcecie być z nami!

lista – Przyjęci i nieprzyjęci


Szanowni Rodzice 

Poniżej lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-05-05 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie przyjęcia woli mogą Państwo pobrać poniżej.

potwierdzenie_woli

Uwaga! Wszystkie dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły, które jako szkołę pierwszego wyboru, wybrały naszą szkołę są przyjęte do klasy pierwszej. Rodziców tych dzieci NIE DOTYCZY składanie oświadczenia woli!


SZANOWNI RODZICE

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Katowice na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest wyłącznie w systemie elektronicznym.

Link do elektronicznej rekrutacji:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy, aby zapoznali się Państwo z instrukcją
znajdująca się w zakładce Pomoc (na stronie do rekrutacji).

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nabór do szkoły trwa
od 23 marca 2020 r. od godz. 9.00, do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.


Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020 / 2021 przyjmowane są dzieci,
które w roku 2020 kończą 7 lat, czyli urodzone w roku 2013.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat, pod warunkiem, że:
– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019 / 2020
albo
– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami. Podstępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców. Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza rejonu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
(treść zarządzenia – kliknij tutaj)


Dla uporządkowania podajemy terminarz naboru

➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do szkoły pierwszego wyboru;

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły: sp19@sp19.org

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe przy ulicach:

ZAPRASZAMY

 1. Agnieszki
 2. Brzoskwiniowa
 3. Bożogrobców
 4. Bukowa
 5. Dębowa od 79 do końca nieparzyste i od 80 do końca parzyste
 6. Feliksa Nowowiejskiego cała z wyjątkiem numerów od 4 f do 4 j
 7. Gruszowa
 8. Jabłoniowa
 9. Józefowska od 2 do 40b parzyste i od 1 do 81 nieparzyste
 10. ks. Piotra Ściegiennego od 41 do końca nieparzyste i od 74 do końca parzyste
 11. Krzyżowa
 12. Morelowa
 13. prof. Jana Mikusińskiego cała z wyjątkiem nr 5, 7, 9, 11, 13, 15
 14. Słoneczna od 45 do końca wszystkie
 15. Szczecińska
 16. Tomasza Kotlarza