Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

przyjmuję do wiadomości, iż:          

  1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 19 im. W. Korfantego, Krzyżowa 12 w Katowicach, e-mail: sp19@sp19.org .
  2. Inspektorem ochrony danych w szkole jest Pani Agata Gabłońska, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązku szkolnego, okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, a także realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa oraz zawartych umów na powierzenie danych.
  6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami.
  8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku szkolnego, w tym Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198) oraz Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Poniżej klauzule informacyjne

oraz


Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 21.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Wątroba, 2.06.2020
Odpowiedzialny:Anna Wątroba – dyrektor szkoły

Skip to content