Część II – UCZNIOWIE OBJĘCI KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

 

Dyrektor szkoły po uzyskaniu informacji dotyczącej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia – powołuje koordynatora zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań koordynatora zespołu należy:

  1. utworzenie zespołu dla wskazanego ucznia,
  2. przygotowanie charakterystyki funkcjonowania szkolnego ucznia dla potrzeb Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET);ustalenie zakresu pomocy w porozumieniu z zespołem w danym roku szkolnym oraz na kolejny rok szkolny, w którym uczeń objęty będzie pomocą (z wyłączeniem uczniów ostatnich klas szkoły),
  3. monitorowanie  efektów  udzielanej pomocy we współpracy z wychowawcą klasy;
  4. bieżąca aktualizacja dokumentacji IPET;
  5. współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia w zakresie:
  • informowania o objęciu ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły ;
  • informowania o planowanych wobec ucznia działaniach;
  • informowania o ustalonych formach pomocy, okresie udzielania pomocy, wymiarze godzin

W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

  • na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  • na wniosek  lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

Dyrektor, na podstawie propozycji zespołu –  ustala formy pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą  realizowane.

Z ustalonymi przez dyrektora formami pomocy koordynator zapoznaje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

W przypadku propozycji zmiany form pomocy, zmiany nauczyciela prowadzącego lub składu zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, koordynator niezwłocznie przekazuje właściwą informację dyrektorowi.

Wszelkie zmiany w planowanych formach pomocy wynikające w trakcie roku szkolnego dyrektor ustala na bieżąco, co zapisane zostaje w dokumentacji IPET- u ucznia.

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny jest opracowany przez koordynatora we współpracy z zespołem, w zakresie charakterystyki ucznia, dostosowania metod i form pracy oraz w razie potrzeby w zakresie określenia indywidualnych kryteriów oceniania i treści nauczania.

Ostateczne opracowanie IPET-u jest omawiane na posiedzeniu zespołu, po konsultacji z rodzicami.

 

Skip to content