Stypendium szkolne

 

Informacja dotycząca przyznania  STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

  1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (maj 2016 lub sierpień 2016) kryterium dochodowe 514 zł netto na osobę w rodzinie. 
    * za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka).
    2. Terminy składania wniosków:

– od 1 – 26 czerwca 2016r.
– od 1 – 15 września 2016r. 

* w terminie 1 – 26 czerwca 2016 r.  nie ma możliwości złożenia wniosków dla uczniów  rozpoczynających naukę w klasach pierwszych;
* w przypadku, gdy wniosek składany jest w terminie czerwcowym – na str. 1 wniosku należy wpisać klasę, do której będzie uczęszczał uczeń od września 2016 r.;
* w przypadku uczniów zmieniających szkołę (np. ze szkoły podstawowej na gimnazjum) warunkiem jest wskazanie na str. 1 wniosku szkoły, do której uczeń uczęszcza i szkoły, do której będzie uczęszczać od września (w tej szkole będą realizowane stypendia)
* istotne jest, by wnioski dla wszystkich dzieci w danej rodzinie były złożone w tym samym terminie.

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 IX w następujących przypadkach: 

– znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
– w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie  wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. (Należy wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, np.: w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie).

  1. Dokumentacja:
    Do wniosku należy dołączyć:

– Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
– Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody.
– Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku .
– W przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie .
– W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych /rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej/pieczy zastępczej.
– Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

  1. Realizacja stypendium:

– Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole.
– Termin realizacji stypendium szkolnego uzależniony jest od otrzymania środków dotacji.
– Stypendium szkolne realizowane jest w transzach:

 I transza – za okres od września do grudnia w terminie do 15 grudnia,
II transza – za okres od stycznia do czerwca w terminie do 30 czerwca.

Załączniki:

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodziców do kontaktu!!!

 

Skip to content