Zasiłek szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np:

  1. pożaru lub zalania mieszkania,
  2. nagłej, ciężkiej choroby w rodzinie ucznia,
  3. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  4. nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  5. kradzieży w mieszkaniu ucznia,
  6. nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,
  7. innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym zgodnie z ustalonym katalogiem wydatków.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku można pobrać w sekretariacie szkoły lub gabinecie pedagoga szkolnego.

Skip to content